Pliki do pobrania
Ankieta początkowa dla uczestników projektu "Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości"
Deklaracja uczestnictwa w projekcie "Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości"
Wniosek - formularz zgłoszeniowy dotyczący przystąpienia do projektu pn. "Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości"
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. "Nauczyciel wykształcony – nauczyciel przyszłości"

O projekcie

Projekt pn. Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wartość Projektu: 552 380 PLN
Dofinansowanie z EFS i budżetu państwa w ramach Działania 9.4 PO KL: 469 523 PLN
Wkład własny Powiatu Mikołowskiego: 82 857 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2010 - 30.12.2011

Cele

CELEM GŁÓWNYM projektu będzie uzyskanie nowych oraz podniesienie posiadanych kwalifikacji przez 50 nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski oraz podniesienie świadomości konieczności elastycznego działania w systemie edukacyjnym w związku z cyklicznymi uwarunkowaniami demograficznymi.

Cel ten będzie realizowany poprzez uczestnictwo Beneficjentów w kształceniu w formie studiów podyplomowych na kierunkach dobranych zgodnie z zainteresowaniami samych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące CELE SZCZEGÓŁOWE:
1) Zdobycie nowych kwalifikacji lub podniesienie już istniejących przez 35 beneficjentów ostatecznych (BO) projektu poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych na kierunkach zgodnych z ich predyspozycjami oraz uzdolnieniami, umożliwiających nauczanie drugiego przedmiotu.
2) Zdobycie nowych kwalifikacji lub podniesienie już istniejących w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej przez 15 BO projektu poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych w zakresie tej tematyki oraz kursie doskonalącym "Projekt europejski a zarządzanie i finansowanie działalności oświatowej".


www.efs.gov.pl   www.efs.slaskie.pl